Ubytovací řád

Ubytovací řád platný od 19. 9. 2016

Ubytování Penzion Vila Hana, Třeboň

Ubytování nově přijíždějících hostů od 15:00 hod.

– Ubytovací zařízení nebude ubytovávat hosty evidentně ovlivněné alkoholem a psychotropními látkami!

– Ubytovací řád se vztahuje na přechodné ubytování hostů penzionu Vila Hana v Třeboni.

– V ubytovacím zařízení se hosté řádně zaevidují. Za tímto účelem host ihned po příjezdu předloží personálu nebo pověřenému pracovníkovi občanský nebo jiný platný průkaz totožnosti. Na základě tohoto průkazu bude host zapsán do ubytovací knihy v elektronické podobě. V případě, pokud se jedná o cizince, má ubytovací zařízení povinnost nahlásit hosta na cizinecké policii a vyžádat si jeho podpis.

– Hosté po řádné evidenci obdrží jeden klíč od daného pokoje, dálkový ovladač od vjezdových vrat a čip. Čip slouží k otevření hlavního vstupu penzionu a prostoru vyhrazeném pro kolárnu.

– Opuštění pokoje je stanoveno v 10:00 posledního dne ubytování. V případě, že host pokoj do stanovené doby neuvolní ,ani si s personálem nedomluví jinou eventuální dobu odjezdu, může ubytovatel hostu započítat další den ubytování.

– Požádá-li host o prodloužení pobytu, může mu být pobyt prodloužen, pokud je volná kapacita některého z pokojů ubytovacího zařízení.

– V pokoji může host přijmout návštěvu po vzájemné dohodě s ubytovatelem.

– Kontakt s ubytovatelem je umožněn na telefonním čísle: +420 728 333 428.

– V cenách dle ceníku služeb poskytovaných v penzionu, je započítáno užívání pokoje a ostatní služby (zabezpečení, parkování v objektu, užívání kolárny, zahrady, venkovní pergoly aj.)

– Za ubytování je host povinen zaplatit v souladu s platným ceníkem penzionu. Při objednávce ubytování v den nástupu platí host ubytování při nástupu. Platbu lze provést v hotovosti.

– Ubytovaní hosté mají v celém objektu penzionu k dispozicivysokorychlostní bezdrátové připojení k internetu.

– Užívání ubytovacího zařízení je dovoleno osobám, které nejsou postiženy infekčními nemocemi!

– V pokoji nebo ve společných prostorách nesmí host přemisťovat vybavení, provádět opravy a zasahovat do elektrické sítě vč. elektrických zásuvek a provádět jiné instalace.

– V objektu ubytovacího zařízení, zvláště v pokojích, není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou spotřebičů, sloužících k osobní hygieně a notebooků. V celém objektu ubytovacího zařízení, s výjimkou k tomu určených míst, je zakázáno kouřit!

– Host je povinen zacházet šetrně s vybavením pokoje, vnitřních i venkovních prostor.

– Při odjezdu je povinnost zhasnout světla, vypnout případnou tekoucí vodu a tříditelný materiál (sklo, plast a papír) odnést do nádob, k tomuto účelu určených v přízemí recepce, případně zanechat na pokoji již roztříděný.

– Host je povinen odevzdat ubytovateli či jím pověřenému pracovníkovi zapůjčený klíč od pokoje, dálkový ovladač a čip.

– Za ztrátu dálkového ovladače si ubytovatel vyúčtuje finanční náhradu ve výši 1000.00 Kč, za ztrátu čipu finanční náhradu ve výši 1500.00 Kč a za ztrátu klíče finanční náhradu ve výši 500.00 Kč.

– Pokud host hodlá opustit penzion v brzkých ranních hodinách, je povinen minimálně jeden den předem oznámit tuto skutečnost ubytovateli nebo jím pověřenému pracovníkovi.

– V době od 22:00 hod do 6:00 hod je host povinen dodržovat noční klid s ohledem k ostatním ubytovaným hostům.

– Ubytovatel je povinen předat hostu prostory jemu k ubytování vyhrazené ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zaručí mu nerušený výkon jeho práv s ubytováním spojených.

– Výměnu ložního prádla si ubytovatel vyhrazuje každý započatý sedmý den, výměna koupelnového prádla každý započatý třetí den společně s výnosem odpadkového koše a aktuálního úklidu. Praní ložního prádla zajišťuje vybraná prádelenská firma.Ostatní praní zajišťuje ubytovatel.

– Po ukončení pobytu hostů provádí personál či ubytovatel desinfekci pokoje, koupelny i toalety vhodnými desinfekčními prostředky.

Závěrečná ustanovení

– Za škody, způsobené na majetku ubytovacího zařízení, odpovídá host dle aktuálně platného občanského zákoníku a jiných platných předpisů.

– Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě jeho hrubého porušení má ubytovatel právo okamžitě ukončit pobyt tohoto hosta, případně hostů.

– Případné návrhy a další podněty na zlepšení činnosti penzionu ubytovatel přijímá.

– Ubytovací řád je pro všechny ubytované hosty veřejně přístupný na recepci penzionu a na webových stránkách www.vilahana.cz, sekce Ubytovací řád.

–  Ubytovací řád nabývá účinnosti dne 19. 9. 2016.

 

Penzion Vila Hana
Jablonského 476, Třeboň II
Irena Petráková
728 333 428
třebon@vilahana.cz