Ubytovací řád

Ubytovací řád

 • Ubytování nově přijíždějících hostů od 15:00 hod.
 • Pokud host, či hosté, plánují příjezd před patnáctou hodinou nebo v pozdějších večerních hodinách, oznámí toto své rozhodnutí telefonicky, předem.
 • Ubytovací zařízení nebude ubytovávat hosty evidentně ovlivněné alkoholem a psychotropními látkami!
 • Ubytovací řád se vztahuje na přechodné ubytování hostů penzionu Vila Hana v Třeboni.
 • V ubytovacím zařízení se hosté řádně zaevidují. Za tímto účelem host, ihned po příjezdu, předloží personálu nebo pověřenému pracovníkovi, občanský nebo jiný platný průkaz totožnosti. Na základě tohoto průkazu bude host zapsán do ubytovací knihy v elektronické podobě.
 • Hosté po řádné evidenci obdrží jeden klíč od daného pokoje, dálkový ovladač od vjezdových
  vrat a čip. Čip slouží k otevření hlavního vstupu penzionu a prostoru vyhrazeném pro kolárnu.
 • Opuštění pokoje je stanoveno v 10:00 posledního dne ubytování. V případě, že host pokoj do
  stanovené doby neuvolní ,ani si s personálem nedomluví jinou eventuální dobu odjezdu,
  může ubytovatel hostu započítat další den ubytování. V případě, že host pokoj do stanovené doby neuvolní a ani si s personálem nedomluví jinou eventuální dobu odjezdu, může ubytovatel hostu započítat další den ubytování!
 • Požádá-li host o prodloužení pobytu, může mu být pobyt prodloužen, pokud je volná kapacita
  některého z pokojů ubytovacího zařízení.
 • V pokoji může host přijmout návštěvu POUZE po vzájemné dohodě s ubytovatelem.
 • Kontakt s ubytovatelem je umožněn na telefonním čísle: +420 728 333 428 a +420 773 225 444.
 • V ceně ubytování, dle ceníku služeb, poskytovaných v penzionu, je započítáno užívání pokoje a ostatní služby (energie, voda, parkování v objektu, užívání kolárny, zahrady, venkovní pergoly, prádelna, úklid aj.)
 • Za ubytování, je host povinen zaplatit, v souladu s platným ceníkem penzionu. Při objednávce ubytování v den nástupu, platí host ubytování při nástupu. Platbu lze provést v hotovosti, po dohodě s majitelem penzionu, výjimečně i převodem na bankovní účet. Zálohy na ubytování budou hrazeny pouze převodem na bankovní účet. Pokud se host rozhodne pro dřívější odjezd, tedy před plánovaným dnem odjezdu, a tato skutečnost nebude v důsledku vážného zdravotního stavu, částka za ubytování se nevrací.
 • Ubytovaní hosté mají v celém objektu penzionu k dispozici vysokorychlostní bezdrátové
  připojení k internetu.
 • Užívání ubytovacího zařízení je dovoleno osobám, které nejsou postiženy infekční nemocí!
 • V pokoji nebo ve společných prostorách, nesmí host přemisťovat vybavení, provádět opravy a zasahovat do elektrické sítě vč. elektrických zásuvek a provádět jiné instalace, např. seřizování teploty v centrálním ovládání, které je umístěno v přízemí hlavní budovy.
 • V objektu ubytovacího zařízení, zvláště v pokojích, není dovoleno používat vlastní elektrické
  spotřebiče s výjimkou spotřebičů, sloužících k osobní hygieně a notebooků. V celém objektu
  ubytovacího zařízení, s výjimkou k tomu určených míst, je zakázáno kouřit!
 • Host je povinen zacházet šetrně s vybavením pokoje, vnitřních i venkovních prostor a udržovat pořádek.
 • Užívání bazénu a, v případě dětí, prolézačky na zahradě, pouze na vlastní odpovědnost, resp. na odpovědnost rodičů, či jiných zákonných opatrovníků.

 

 • Hosté jsou povinni za sebou, při odchodu a příchodu z penzionu, zavírat kolárnu, hlavní bránu i malou branku!
 • Při odjezdu má host za povinnost zhasnout světla, vypnout případnou tekoucí vodu, vypnout elektrická zařízení (vařič, rychlovarná konvice aj.) a tříditelný materiál (sklo, plast a papír), odnést do nádob k tomuto účelu určených, v přízemí penzionu, případně zanechat na pokoji odpad již roztříděný, aby jej bylo možné nejsnadněji odnést.
 • V prostoru pokojů, ve společných prostorách penzionu a v okolí domu, je zakázáno odhazovat jakýkoli odpad biologického i nebiologického rázu!
 • Host je povinen odevzdat ubytovateli či jím pověřenému pracovníkovi zapůjčený klíč od
  pokoje, dálkový ovladač a čip.
 • Za ztrátu dálkového ovladače si ubytovatel vyúčtuje finanční náhradu ve výši 1000.00 Kč, za
  ztrátu čipu finanční náhradu ve výši 1500.00 Kč a za ztrátu klíče finanční náhradu ve výši
  500.00 Kč.
 • Pokud host hodlá opustit penzion v brzkých ranních hodinách, je povinen minimálně jeden
  den předem oznámit tuto skutečnost ubytovateli nebo jím pověřenému pracovníkovi.
 • V době od 22:00 hod do 6:00 hod je host povinen dodržovat noční klid s ohledem k ostatním ubytovaným hostům a rezidentním obyvatelům Třeboně.
 • Ubytovatel je povinen předat hostu prostory jemu k ubytování vyhrazené ve stavu
  způsobilém pro řádné užívání a zaručí mu nerušený výkon jeho práv s ubytováním spojených.
 • Výměnu ložního prádla si ubytovatel vyhrazuje každý započatý sedmý den, výměna
  koupelnového prádla každý započatý třetí den společně s výnosem odpadkového koše a
  aktuálního úklidu. Praní ložního prádla zajišťuje vybraná prádelenská firma. Ostatní praní
  zajišťuje ubytovatel.
 • Po ukončení pobytu hostů provádí personál či ubytovatel desinfekci pokoje, koupelny i
  toalety vhodnými desinfekčními prostředky.

 

Závěrečná ustanovení

 • Za škody, způsobené na majetku ubytovacího zařízení, odpovídá host dle aktuálně platného
  občanského zákoníku a jiných platných předpisů.
 • Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě jeho hrubého
  porušení má ubytovatel právo okamžitě ukončit pobyt tohoto hosta, případně hostů.
 • Případné návrhy a další podněty na zlepšení činnosti penzionu ubytovatel přijímá.
 • Ubytovací řád je pro všechny ubytované hosty veřejně přístupný na recepci penzionu a na
  webových stránkách www.vilahana.cz, sekce Ubytovací řád.

 Odpovědná osoba: Irena Petráková

 Zástupce, pověřený odpovědnou osobou: Michal Krupec

V Třeboni, dne 17.11.2020