Obchodní podmínky

Obchodní a storno podmínky platné od 19. 9. 2016

Ubytování Penzion Vila Hana, Třeboň

1. Smluvní strany

Vzájemný smluvní vztah mezi ubytovanými osobami (dále jen zákazník) a provozovatelkou ubytovacího zařízení – penzion Vila Hana, kterou je FO – Irena Petráková, Jablonského 573, 379 01, Třeboň II, IČ: 05169861, živnostenské oprávnění vydáno dne: 15. 6. 2016,IČP: 10100981315, adresa provozovny: Jablonského 476, 379 01, Třeboň II (dále jen ubytovatel), se řídí ustanoveními občanského a obchodního zákoníku a je upraven v těchto všeobecných podmínkách.
Ubytovatel si vyhrazuje právo změny.

2. Ceny

Pevné ceny ubytování a případných dalších služeb jsou uvedeny v českých korunách, v prezentaci penzionu Vila Hana na webových stránkách, sekce Ceník.

3. Služby, změny sjednaných služeb a cen

Pro zákazníka je závazná ta cena, která je uvedena v potvrzení rezervace pobytu. Údaje v prezentačních materiálech mají pouze informační charakter a nemají vliv na obsah smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a ubytovatelem. Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci, náhlá porucha či havárie, která nemůže být pro svůj rozsah odstraněna do příjezdu zákazníka)změnit dohodnuté podmínky pobytu. Takovéto změny je ubytovatel povinen oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu.

4. Platba zálohy a doplatku za ubytování

Po provedení rezervace zákazníkem je pro potvrzení rezervace nutné uhradit zálohu na pobyt ve výši 50% z celkové ceny pobytu. Záloha se hradí převodem na bankovní účet ubytovatele: 1109201572 / 5500.
Doplatek se se hradí na základě dohody mezi zákazníkem a ubytovatelem buď převodem na výše uvedený účet, nebo v hotovosti na místě ubytování. Doplatek v hotovosti bude zákazníkem uhrazen nejpozději v den ukončení ubytování, úhrada doplatku bankovním převodem musí být připsána na účet ubytovatele nejpozději v den ukončení ubytování.
V místě ubytování vždy zákazník obdrží příslušný doklad k řádně provedené platbě ubytovateli.

5. Ochrana osobních údajů

Na základě nařízení EU, ze dne, 25. 5. 2018, na ochranu osobních údajů, neboli GDPR, naše firma informuje o nakládání s osobními údaji našich klientů a obchodních partnerů.

V naší společnosti (Irena Petráková – Penzion Vila Hana), jsou osobní údaje zpracovávány a ukládány v souladu s GDPR. Každé zpracování je prováděno pouze k předem danému účelu a v souladu s vyhláškou Městského úřadu Třeboň (dále jen MěÚ Třeboň), o správě a revizi lázeňských poplatků. Související zprávy jsou předkládány MěÚ Třeboň, na základě jejich žádosti o souhrnnou správu rozsahu lázeňských poplatků. Tato zpráva je, MěÚ Třeboň,předkládána na základě vyžádání MěÚ Třeboň, z databáze naší firmy, o osobních údajích našich klientů, nejméně v rozsahu jednoho roku, nejvíce pak do pěti let od poskytnutí osobních údajů naší firmě.

Naše firma se zavazuje, že osobní údaje poskytnuté od klientů a obchodních partnerů, slouží pouze k účelům firmy a nikoli k jejich následnému předávání třetím osobám. Osobní údaje v papírové i elektronické podobě, jsou bezpečně archivovány a žádná třetí osoba k nim nemá přístup.

Každý klient, který naší firmě poskytl osobní údaje, má právo na výmaz, po době, která je nezbytně nutná k uchování osobních údajů klienta. Tuto žádost může reflektovat v místě provozovny: Jablonského 476, 379 01, Třeboň II.

6. Odpovědnost zákazníka

Zákazník odpovídá za případnou škodu na ztracených, rozbitých a jinak poškozených částí inventáře. V případě vzniku škody ze strany zákazníka, je zákazník povinen bez zbytečného odkladu uhradit škodu v plné výši.

7. Zrušení pobytu zákazníkem, změna rezervace

Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy s ubytovatelem kdykoli před příjezdem. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou formu (postačí e-mail, doručený na elektronickou adresu ubytovatele). Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu, je datum a čas doručení písemného oznámení. Storno poplatky se účtují z celkové ceny pobytu následovně:

7-29 dní před poskytnutím první služby ………………………………. 50% z celkové ceny pobytu
6 – 3 dny před poskytnutím první služby………………………………80% z celkové ceny pobytu
2 dny před nástupem, v den nástupu, či nenastoupení pobytu…….. 100% z celkové ceny pobytu

Ubytovatel nebude účtovat zákazníkovi výše uvedené storno poplatky, pokud ten nemohl čerpat sjednané služby z těchto důvodů:
– Úmrtí v rodině
– Hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny
– Vážné onemocnění
– Živelná pohroma

Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od vzniku události. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy z uvedených důvodů, vyúčtuje mu ubytovatel pouze storno poplatek ve výši 10% z ceny objednaných služeb a případně další skutečně vzniklé náklady. Vyúčtování a vrácení uhrazené částky klientem sraženou o storno poplatky provede ubytovatel nejpozději do 30 dnů od nahlášení storna.

8. Zrušení pobytu ze strany ubytovatele

Ubytovatel je oprávněn pobyt zrušit, je-li uskutečnění pobytu ztíženo nebo ohroženo, utrpí – li následkem nepředvídatelných mimořádných okolností, které nebylo možné při uzavírání smlouvy respektive vytvoření rezervace, předvídat. Zrušení pobytu vlivem těchto mimořádných okolností je ubytovatel povinen oznámit zákazníkovi bez zbytečné prodlevy, pokud je to možné a není toto znemožněno např. pobytem v nemocničním zařízení, či v důsledku vážné nemoci ohrožující život.
Ubytovatel je povinen v tomto případě zákazníkovi vrátit zálohu na ubytování neprodleně bez zbytečného odkladu v plné výši zpět. Zároveň nemá zákazník nárok na žádné další náhrady.

9. Reklamace

Zákazník je povinen své námitky spojené s kvalitou poskytovaných služeb neprodleně oznámit.
V případě reklamace je zákazník povinen uplatnit své požadavky na závady bez zbytečného odkladu, v průběhu pobytu tak, aby bylo možno vzniklé závady odstranit. Pokud nebude reklamace podána okamžitě, zmenšuje se, nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu. Totéž platí i v případě, pokud ubytovatel shledá, že reklamace uplatňovaná zákazníkem, je neoprávněná.

10. Pojištění

Účastníci pobytů nejsou ze strany ubytovatele pojištěni a pojištění není v ceně pobytu zahrnuto. Pojištění si zajišťují účastníci pobytu na své vlastní náklady samostatně.

11. Platnost obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky ubytovacího zařízení Penzion Vila Hana, platí pro účastníky pobytu od 17.11.2020 a vstupují v platnost v okamžiku jejich podpisu zákazníkem či uhrazením zálohy na ubytování na příslušný bankovní účet.

V Třeboni, dne 17. 11. 2020

Irena Petráková, Penzion Vila Hana
Jablonského 476
Třeboň II
tel: 728 333 428, trebon@vilahana.cz